SELECT YOUR LANGUAGE

A.YASALAR ve KURALLAR

Yasalara ve şirket prosedürlerine uyarız.

• Faaliyette bulunduğumuz ülkelerin yasa, yönetmelik ve kurallarını bilir ve buna uygun davranırız.

• Şirketimizin yönetmeliklerine, talimatlarına, prosedürlerine ve görev tanımına uyarız.

• Yaptığımız ve yönettiğimiz işlerin sonuçlarının sorumluluğunu üstleniriz.

• Kendi sorumluluklarımız ve yetkilerimiz kapsamında basılı ve elektronik ortamdaki tüm kayıtlarımızı tam, doğru, zamanında ve yasalara uygun şekilde tutar ve arşivleriz.

• Gerçeği yansıtmayan hiçbir bilgilendirme yapmayız, yaptığımız işleri her zaman doğru bilgi ve belgeler ile destekleriz.

• İç denetim sisteminin sağlıklı ve etkin çalışmasının sorumluluğunu üstleniriz.

• Yasalarla düzenlenmeyen durumlarda kurumumuzun menfaati ve itibarını gözeterek iş etiği kuralları çerçevesinde paydaşlarımızın haklarını koruruz.

• İş etiği kurallarının herhengi birinin ihlalini tespit ettiğimizde ya da kural ihlalinden şüphelendiğimizde, bu durum yöneticilerimizle ilgili olsa bile hemen İş Etiği Kuruluna bildiririz.


B.ÇIKAR ÇATIŞMASI

Kişisel çıkarlarımızın kurumumuzun çıkarlarının önüne geçmesine izin vermeyiz.

• Kullandığımız yetkilerin sorumluluğunu üstlenir üstlendiğimiz sorumlulukların hesabını veririz.

• Kurumumuzun adını ve gücünü kişisel fayda sağlamak için kullanmayız.

• Kurumumuzun sahip olduğu fikri ve sınai varlıkları; malları, ekipmanları, taşıtları, araçları, bilgisayar donanımları ve yazılımları başta olmak üzere hiçbir kaynağını kişisel çıkarlarımız veya başkalarının çıkarları için kullanmayız.

• Kurumumuz adına yürüttüğümüz herhangi bir alım satım işleminden kişisel çıkar elde etmeyiz.

• Mevcut görevimizden yararlanarak, iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan şahsımıza, ailemize veya yakınlarımıza herhangi bir çıkar sağlamayız.

• Aile fertlerimiz ile tedarikçi ve / veya müşteri ilişkisine girmeyiz. İstisnai hallerde, yöneticimizin onayını alır ve bu durumu derhal İş Etiği Kuruluna beyan ederiz.

• Kurumumuzda, müşterilerimizde, tedarikçilerimizde veya rakip firmalarda çalışan birinci derecede akrabalarımızı İş Etiği Kuruluna beyan ederiz.

• Rakip firmalarda çalışan aile fertlerimiz veya dost ve arkadaşlarımızla rekabet kurulu kurallarını ihlal edecek veya kurumumuzun kamuya açık olmayan bilgilerini içerecek iletişim kurmayız.

• Tarafsızlığımızı, kararlarımızı ve davranışlarımızı etkileyebilecek bedeli 100 TL üzerinde olar hediye, ağırlanma veya herhangi bir menfaati kabul etmeyiz. Nakit para veya nakit dengindeki hediyeleri, tutarları ne olursa olsun kabul etmeyiz.

• Özel günlerinde iş ortaklarımıza gönderdiğimiz çiçekler, kurumumuzun tanıtım amaçlı veya özel günler için hazırlattığı hediyeler dışında iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kişilere hediye vermeyiz.

• İş ilişkisi içinde olduğumuz kişilerle borç ilişkisine girmeyiz.

• Ne koşulda olursa olsun, doğrudan veya dolaylı olarak asla rüşvet kabul etmeyiz ve vermeyiz.

• Her ne ad altında olursa olsun, çalışma saatleri içinde veya dışında başka bir kişi ve /veya kurum için ücret veya benzer menfaat karşılığı çalışmayız. İstisnai haller için bağlı bulunduğumuz işkolu tepe yöneticisinden onay alırız.

• Şirketi temsilen aldığımız davetlere ( seminer, eğitim, maç/ konser organizasyonu ) iş kolu tepe yöneticisinden onay alarak katılırız.

• Kişisel görüşlerimizin, kurumun görüşleri gibi algılanmamasını sağlamaya özen gösteririz.

• Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer, konferans gibi yerlere konuşmacı olarak katılmak için işkolu tepe yöneticimizin onayını alırız. Bu faaliyetlerden kişisel kazanç elde etmeyiz.

• Kişisel görüşlerimizi ifade etmek için ya da kişisel işlerimiz için şirketin antetli kağıtları veya e- posta hesaplarını kullanmayız, yetkilendirilmedikçe kurum adına konuşmayız ve yazmayız.


C.ŞİRKET VARLIKLARINI KORUMA

Şirket Varlıklarını korur ve bu varlıkları en etkin şekilde kullanırız.

• Şirket varlıklarını kaybedilmesini, hasara uğramasını, hatalı kullanılmasını, israf edilmesini, aktarılmasını, üst yönetimden izinsiz satılmasını veya bağışlanmasını önleriz.

• Şirket faaliyetleri sırasında elde edilen fikri ve sınai buluşları ve inovasyonları şirket adına tescil ettiririz. Üçüncü şahıslardan alınan hizmetler sonrasında ortaya çıkan işlerden doğan tüm fikri mülkiyet haklarının şirketimize devredilmesini sağlarız.

• Zaruri haller dışında iş saatleri içinde özel işlerimize zaman ayırmayız.

• E-posta, telefon, internet gibi iletişim araçlarını kişisel ihtiyaçlar için kısa, geçici olarak veya iş sorumluluklarımızla çatışmadıkça kullanırız.

• Adımıza tahsis edilmiş kullanıcı adları veya şifrelerinin gizliliğini koruruz. Bireysel kullanıcı şifremiz ile bir başkasının bizim adımıza sisteme girmesine müsaade etmeyiz.

• Bilgisayar sistemlerinin kurumsal e- posta hesaplarının ve internetin uygunsuz kullanımından kaçınırız. Bu kaynakları kullanırken, aşağıdaki hususlara dikkat eder, bu içerikleri yüklemekten, kopyalamaktan ya da elektronik ortamda yaymaktan kaçınırız.

      • Cinsiyet, yaş, ırk, milliyet, dini ve siyasi inançlara dayanarak ayrımcı, tehdit edici, hakaret edici, kötüleyici, iftiracı veya onur kırıcı e- postalar göndermeyiz.

      • Cinsel içerikli, kumar amaçlı veya yasadışı faaliyetleri savunan web sitelerine girmeyiz.

      • Telif haklarıyla korunan makaleler, sanat çalışmaları, filmler, fotoğraflar, müzikler, sunumlar, veriler, yazılımlar ve benzeri materyalleri, yasaları ihlal edecek şekilde kullanmayız.

      • Zincir mektuplar ve “önemsiz e-posta” içeriklerini paylaşmayız.

      • Kurumumuza ya da ürünlerimize zarar veren, kurumumuzdaki bir kullanıcının kişisel fikirlerini temsil eden, herhangi bir ticari şirket ya da girişimi destekleyen, herhangi bir başka şirket ismine ürünlerine veya hizmetlerine karşı iftirada bulunan, karalayan içerikleri paylaşmayız.

      • Sohbet odalarında, ilan tahtalarında, bloglarda, haber gruplarında, vb. yerlerde şirketimiz hakkında, bağlı olduğumuz işkolu tepe yöneticisinin onayını almadan, bilgi veremeyiz ve yorum yapmayız.

• Görevlerimiz gereği öğrenmiş olduğumuz kamuya açık olmayan şirket bilgilerini, çalışma arkadaşlarımızla ve aile üyelerimiz dahil olmak üzere Sütaş Grup dışındaki üçüncü kişiler ile paylaşmayız.

• Kamuya açık alanlarda şirketimizle ilgili çalışırken ya da konuşurken şirketimizin özel bilgilerinin duyulmamasını ve görülmemesini sağlarız.

• Kurumumuzdan ayrılmamız durumunda, şirkete ait basıl ve elektronik bütün belgeleri, kopyaları da dâhil olmak üzere yöneticimize teslim ederiz. Kurumuzun itibarını zedeleyecek beyanda bulunmayız.


D.KURUM İÇİ İLİŞKİLER

Çalışma arkadaşlarımız ile sevgi, saygı, dürüstlük ve güvene dayalı ilişkiler kurarız.

• Kurumumuzda, sevgi ve saygıya dayanan çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesine kişisel katkıda bulunuruz.

• Başarıya ulaşmanın ancak takım çalışması ile gerçekleşeceğine inanırız. Yardımlaşma ve dayanışma içinde çalışırız.

• Çalışma ortamının verimliliğini ve düzenini bozan, çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu olumsuz etkileyen saldırgan tutum, tehditkâr davranışlardan uzak dururuz.

• Çalışma arkadaşlarımızın ve/veya ekibimizin iş sağlığı ve iş güvenliği ile her türlü prosedür, kural ve talimata uygun hareket ederiz. Eylemlerimizle kendimizi ya da başkalarını risk altına atmayız.

• Çalışma ortamında kendi davranışlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın davranışlarının İş Etiği Kuralları’na uygunluğunu kontrol etme sorumluluğunu üstleniriz.

• İş yerinde alkol ve uyuşturucu madde kullanmayız. Gösterilen yerler dışında sigara içmeyiz.

• Çalışma arkadaşlarımızın özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösteririz.

• Çalışma arkadaşlarımızın şahsi bilgilerinin gizliliğini koruruz.

• Çalışma arkadaşlarımızın saygınlığını zedeleyecek davranışlarda bulunmayız. Hiç kimseyi sözlü, fiziksel, cinsel ve / veya duygusal olarak istismar etmeyiz.

• Ücretimizi, ek gelirimizi ve ayni haklarımızı çalışma arkadaşlarımızla paylaşmayız. Başkalarının bu bilgilerini elde etmeye teşebbüs etmeyiz.


E.KURUM DIŞI İLİŞKİLER

İlişki olduğumuz kişi ve kurumlar ile saygı, dürüstlük ve güvene dayalı bir iletişim kurarız.

Tüketicilerimiz

• Sütaş’ın misyonunu ve ‘Doğal Lezzet’ vaadini yerine getirmek için, kişisel sorumluluk üstleniriz.

• Kişisel ilişkilerimizde Sütaş marka elçisi olarak davranır, kurumumuzun haklarını savunuruz.

• Tüketicilerimize rakiplerimiz hakkındaki karalayıcı söylemlerde bulunmayız.

• Tüketicilerimize tam ve doğru bilgilendirme yaparız. Yeterli bilgiye sahip olmadığımız durumlarda tüketicilerimizi Sütaş Danışma Hattı’na yönlendiririz.

• Tüketicilerimiz ile yapacağımız her türlü görüşme, araştırma ve iletişim için (mobil ve internet dâhil) kendilerinin iznini alırız.

Tedarikçi ve Müşterilerimiz

• Tedarikçilerimizle dürüst, adil ve saygıya dayalı ilişkiler kurarız.

• Tedarikçilerimizi adil, sistematik ve profesyonel yöntemlerle seçeriz.

• Tedarikçilerimize ve müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi zamanında yerine getiririz.

• Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz arasında haksız rekabete neden olacak uygulamalardan kaçınırız.

• Şirketimizin tedarikçilerimiz ve ile yaptığı anlaşma koşullarını üçüncü şahıslarla paylaşmayız.

• Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile yazılı teklif onayı, protokol veya sözleşme yapmadan çalışmaya başlamayız.

• Şirketimizin özel bilgilerini paylaşmamızı gerektiren her durumda tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile gizlilik anlaşması yaparız.

• Tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin özel bilgilerinin gizliliğini koruruz.

• Tedarikçiler ve müşterilerimiz ile olan iletişimimizde, kurumumuzun ve çalışan arkadaşlarımızın itibarını zedeleyecek söylemlerde bulunmayız.

Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları

• Görevlerimizi yerine getirirken her türlü kamu kurumu veya sivil toplum kuruluşları veya siyasi partiler ile iletişim kurduğumuzda kişisel düşüncelerimizi ilişkilerimize yansıtmaz, bu kuruluşlara eşit mesafede dururuz.

• Kamu kurumları ile ilişkilerimiz sırasında uymamız gereken yasa, yönetmelik ve kurallar hakkında bilgi edinmek için işkolu tepe yöneticimizden destek alırız.

• Herhangi bir soruşturma veya incelemede, resmi makamlara doğru bilgiyi veririz.

Rakipler

• Rekabet yasalarını ve mevzuatlarını öğrenir, rakiplerimiz ile ilişkilerimizi bu bilinçle yönetiriz.

• Görevimiz gereği rakiplerle iletişim kurmak zorunda olmamız halinde, bu görüşmeleri ilgili işkolu yöneticimizin bilgisi dâhilinde yaparız.

• Sosyal medya dâhil olmak üzere hiçbir mecrada, rakiplerimizi küçültücü yayın ve söylemlerde bulunmayız.

• Haksız rekabete yol açacak tutum ve davranışlarda bulunmayız.

Çalışma arkadaşlarımız ile sevgi, saygı, dürüstlük ve güvene dayalı ilişkiler kurarız.

Üyelik Şartları

Aşağıdaki metinde yazılı bulunan ve Sutas.com.tr kullanım şartları, gizlilik ve telif hakları ile ilgili size bilgi veren metni okumanız gerekmektedir.

Bu şartları kabul etmeniz halinde sizden beklenen, ister üye olarak ister konuk olarak anlaşmaların şartlarına uymanızdır. Sitemizden faydalanmaya başlamadan önce sizden ne gibi bilgiler istendiğini ve bunların ne amaçla istendiğini anladığınızdan emin olmanız sizin yararınızadır.

Sutas.com.tr sitesinin tüm hakları, Sütaş'a aittir. Site içeriğindeki tüm malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret vesaire fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, Sütaş'ın yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz ya da dağıtamazsınız. Sutas.com.tr’de yer alan yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses materyallerini Sutas.com.tr sitesine bağlı kaldığınız süre boyunca kullanma hakkına sahipsiniz.

Sutas.com.tr, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de sağlamaktadır. sutas.com.tr, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Sutas.com.tr kanalı ile bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır. Bağlanılan sitelerdeki içerikler ve sorunlar nedeniyle Sutas.com.tr'ye sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez.

Sutas.com.tr, malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu anlaşma, Sutas.com.tr tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.

Sutas.com.tr, gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar: Kişisel bilgileriniz gerektiğinde bunu açıkça sorarız. Sutas.com.tr'nin yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi gönderebiliriz fakat kişisel bilgilerinizi kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşmaz ve açıklamayız. Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen tuketici@sutas.com.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.