SELECT YOUR LANGUAGE

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ (E-BÜLTEN)

SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş. ("SÜTAŞ") olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin dikkatine sunarız.

Veri Sorumlusu   :   SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.
Veri Sorumlusunun Adresi   :   Uluabat Köyü Karacabey/Bursa
Mersis No   :   0788002213600018
Tel   :   0216 572 30 50


1. SÜTAŞ’ın kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5 ve 6. maddelerine dayalı olarak işlenmektedir.

2. SÜTAŞ kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

Kişisel verileriniz elektronik ve fiziksel ortamda toplanmaktadır.

3. SÜTAŞ kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

SÜTAŞ, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verilerinizin, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi" olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

• Veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizleri yapabilmek,
• Sütaş ve Sütaş Grubu şirketlerinin almış olduğu ödüllere ilişkin duyurular ve diğer kurumsal haberler hakkında e-mail ile bilgi vermek,
• Yeni ürün tanıtımları, özel etkinlik ve hizmetler hakkında e-mail ile bilgi vermek
• Reklam, promosyon, tanıtım ve kampanya içerikli e-mail’leri göndermek,
• Mevzuattaki hak ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• Müşterilerimizin doğum günlerine özel fırsatları e-mail ile sunulabilmek,
• Sosyal medyayı da kapsayacak şekilde reklam, tanıtım ve promosyon yapabilmek,
• Sosyal medya üzerinden tanıtım ve duyuru çalışmaları yapabilmek, beğenilen ve tekrar erişilmek istenen içeriklerin ve olanakların hatırlatılabilmesini sağlamak,
• Kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonları planlamak ve yürütülmesini sağlamak.

4. SÜTAŞ kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Kişisel verileriniz 3. maddedeki amaçlarla Sütaş Grubu şirketleri, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, E-Bülten gönderimleri konusunda çalışacağımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, Web sitesi ve mobil uygulama konusunda altyapı hizmeti aldığımız firmalarla, sosyal medya mecralarında ayrıca yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

5. KVKK’dan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

6. SÜTAŞ’a kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Veri sahibi olarak KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://www.sutas.com.tr/tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabileceğiniz “Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Başvuru Formu” ile bize bildirebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Sütaş’a iletmeniz durumunda Sütaş talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Sütaş tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Üyelik Şartları

Aşağıdaki metinde yazılı bulunan ve Sutas.com.tr kullanım şartları, gizlilik ve telif hakları ile ilgili size bilgi veren metni okumanız gerekmektedir.

Bu şartları kabul etmeniz halinde sizden beklenen, ister üye olarak ister konuk olarak anlaşmaların şartlarına uymanızdır. Sitemizden faydalanmaya başlamadan önce sizden ne gibi bilgiler istendiğini ve bunların ne amaçla istendiğini anladığınızdan emin olmanız sizin yararınızadır.

Sutas.com.tr sitesinin tüm hakları, Sütaş'a aittir. Site içeriğindeki tüm malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret vesaire fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, Sütaş'ın yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz ya da dağıtamazsınız. Sutas.com.tr’de yer alan yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses materyallerini Sutas.com.tr sitesine bağlı kaldığınız süre boyunca kullanma hakkına sahipsiniz.

Sutas.com.tr, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de sağlamaktadır. sutas.com.tr, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Sutas.com.tr kanalı ile bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır. Bağlanılan sitelerdeki içerikler ve sorunlar nedeniyle Sutas.com.tr'ye sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez.

Sutas.com.tr, malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu anlaşma, Sutas.com.tr tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.

Sutas.com.tr, gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar: Kişisel bilgileriniz gerektiğinde bunu açıkça sorarız. Sutas.com.tr'nin yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi gönderebiliriz fakat kişisel bilgilerinizi kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşmaz ve açıklamayız. Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen tuketici@sutas.com.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.